• D. Pork Katsu

    • 13.50
  • D. Chicken Katsu

    • 14.99
  • D. Salmon Katsu

    • 16.50